Thành viên BCH Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ II (2021-2024)

04/01/2019 - 1 lượt xem
Thành viên BCH Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ II (2021-2024)

Thành viên BCH Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ II (2021-2024)

* BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc – Chủ tịch Hội

2. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó chủ tịch thường trực

3. Ông Đoàn Cao Thái - Phó chủ tịch Hội

4. Ông Nguyễn Hữu Tài - Thành viên

5. Ông Phan Ngọc Sa - Thành viên

6. Bà Vương Thị Nhất Thủy - Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Thành viên

8. Ông Nguyễn Phú Cường- Thành Viên

9. Ông Trương Lê Nguyên Thảo - Thành viên

 * HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ  – Chủ tịch HĐKTKL

2. Ông Lưu Sử Trọng Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐKTKL

3. Bà Trần Thị Thanh Mai - Thành viên

4. Ông Huỳnh Tấn Bình - Thành viên

5. Bà Lê Thị Thu Ba - Thành viên

* BAN KIỂM TRA

1. Ông Đoàn Cao Thái - Trưởng ban

2. Ông Phan Công Lập - Phó Trưởng Ban

3. Bà Ngô Thị Hồng Thu - Thành viên