Văn bản hội công chứng viên tỉnh bình dương
Nhập tên văn bản cần tìm
Số ký hiệu Tên văn bản Tải về
25/HCCV Về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về công chứng, chứng thực (Cập nhật ngày 23/07/2024 - 43 lượt tải)
Công văn số 37/HCCV Về việc báo cáo số liệu hội viên và trích nộp hội phí về Hiệp hội (Cập nhật ngày 13/07/2023 - 357 lượt tải)
Số 1702/STP-BTTP Về việc có ý kiến về quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (Cập nhật ngày 15/09/2022 - 602 lượt tải)
Số 1705/GM-STP Họp nội dung liên quan đến kinh phí Phần mềm Quản lý công chứng (Cập nhật ngày 15/09/2022 - 506 lượt tải)
Công văn số 33/HCCV Về việc gửi ý kiến khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề công chứng (Cập nhật ngày 14/09/2022 - 651 lượt tải)
Dự thảo Thông tư thay thế TT 04/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (Cập nhật ngày 18/05/2022 - 417 lượt tải)
Số 1616/STP-BTTP Về thời gian tập sự hành nghề công chứng, luật sư, thừa phát lại trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 (Cập nhật ngày 29/11/2021 - 984 lượt tải)
Số 116/QĐ-BTV Quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu CCV toàn quốc (Cập nhật ngày 29/11/2021 - 1.293 lượt tải)
Số 115/QĐ-BTV Quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu CCV toàn quốc (Cập nhật ngày 29/11/2021 - 678 lượt tải)
Số 114/QĐ-BTV Quyết định thành lập Tiểu ban Hậu cần và truyền thông để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu CCV toàn quốc (Cập nhật ngày 29/11/2021 - 431 lượt tải)
63/HCCV về việc hỗ trợ hội viên khó khăn do dịch covid-19 (Cập nhật ngày 15/09/2021 - 463 lượt tải)
32/QĐ-HDCCVTQ Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của HHCCVVN (Cập nhật ngày 11/09/2021 - 577 lượt tải)
29/QĐ-HDCCVTQ Quy chế đối ngoại và hợp tác quốc tế của HHCCVVN (Cập nhật ngày 11/09/2021 - 630 lượt tải)
27/QĐ-HĐCCVTQ Ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo (Cập nhật ngày 11/09/2021 - 431 lượt tải)
25/QĐ-HĐCCVTQ Quy chế hoạt động của HĐCCVTQ-BTV & các cơ quan giúp việc của HHCCVVN (Cập nhật ngày 11/09/2021 - 474 lượt tải)
Thủ tục gia nhập Hội (24.6.2021) Về việc ban hành Quy định thủ tục gia nhập, rút tên khỏi danh sách hội viên (Cập nhật ngày 29/06/2021 - 985 lượt tải)
34/QĐ-HĐCCVTQ Về việc ban hành Quy chế Kỷ luật của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (Cập nhật ngày 10/06/2021 - 620 lượt tải)
CV/31 HCCV Về việc tiêm vắc xin covid-19 cho công chứng viên (Cập nhật ngày 31/05/2021 - 632 lượt tải)
QUY CHẾ TÀI CHÍNH Dự thảo quy chế Tài chính HHCCV Việt Nam (KÈM CV 08) (Cập nhật ngày 19/03/2021 - 837 lượt tải)
NQ/03 Ban hành Nội quy hội công chứng viên tỉnh Bình Dương (Cập nhật ngày 19/03/2021 - 732 lượt tải)